Politica de confidentialitate si prelucrarea datelor

Confidențialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale DISTAL MARK S.R.L. J40/6725/2006, CUI RO18606140, (denumita în continuare ”horeca-bucuresti.ro”), cu sediul in B-dul Eroilor Sanitari Nr. 59, sector 5, BUCURESTI, in conformitate cu dispozițiile de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal indicate in Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit in continuare “GDPR”).

Atat la momentul stabilirii mijloacelor de prelucrare, cat și in timpul prelucrarii in sine, horeca-bucuresti.ro pune in aplicare masuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta și a fi in masura sa demonstreze ca prelucrarea se efectueaza cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

horeca-bucuresti.ro ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca, in mod implicit, sunt prelucrate doar date cu caracter personal strict necesare pentru fiecare scop specific al prelucrarii.

Date cu caracter personal inseamna orice informații privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitații sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

1. DESCRIERE

Politica noastra de prelucrare a datelor cu caracter personal descrie modalitatea in care vom colecta și procesa datele cu caracter personal ale clienților, ale partenerilor de afaceri, potențialilor clienți, potențialilor angajați, potențialilor colaboratori și se aplica tuturor datelor cu caracter personal colectate pe site-ul nostru, www.wart.ro, precum și tuturor datelor cu caracter personal pe care le colectam prin intermediul e-mailului sau prin orice alta cale de comunicare prin intermediul careia se vor procesa aceste date.
De asemenea, putem colecta informații cu privire la preferințele dumneavoastra prin utilizarea site-ului sus-menționat, atunci cand solicitați informații de la noi sau ne angajam serviciile ca rezultat al relației pe care o aveți cu noi.

2. PRINCIPII GDPR

Ori de cate ori vom prelucra date cu caracter personal vom ține cont de urmatoarele principii:

 • LEGALITATE, ECHITATE ȘI TRANSPARENȚA – datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate ”in mod legal, echitabil și transparent”;
 • LIMITaRI LEGATE DE SCOP – datele dvs. vor fi colectate in scopuri bine determinate, explicite și legitime, iar prelucrarile ulterioare ale datelor respective nu se vor abate de la aceste scopuri;
 • REDUCEREA LA MINIMUM A DATELOR – orice colectare de date personale va fi foarte bine analizata inainte solicitarea efectiva a datelor pe care urmeaza sa le prelucram, care vor fi relevante și strict limitate la ceea ce este absolut necesar pentru scopurile in care sunt prelucrate;
 • EXACTITATEA INFORMAȚIILOR – operatorii trebuie sa ia toate masurile pentru a asigura validitatea datelor, iar cele dovedite inexacte trebuie actualizate fara intarziere sau șterse
 • LIMITAREA STOCaRII – datele trebuie pastrate exclusiv pentru perioada pentru care sunt necesare prelucrarii asumate. Perioadele mai lungi de stocare reprezinta excepții asociate cu activitați publice de arhivare, cercetare sau statistica, care se pot desfașura in anumite condiții;
 • INTEGRITATE ȘI CONFIDENȚIALITATE – prelucrarea datelor personale trebuie facuta in condiții de siguranța, care sa includa ”protecția impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale și impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare”.

3. DREPTURI

horeca-bucuresti.ro asigura respectarea drepturilor conferite persoanelor vizate in temeiul GDPR, printre care:

 • DREPTUL DE ACCES – va permite obținerea detaliilor relevante prelucrarii datelor cu caracter personal;
 • DREPTUL LA RECTIFICARE – va permite rectificarea datelor dvs. personale, daca acestea au fost incorect prelucrate;
 • DREPTUL DE A FI UITAT - va permite ștergerea datelor dvs. cu caracter personal in anumite cazuri (de exemplu, daca datele nu mai sunt necesare in legatura cu scopurile pentru care au fost colectate);
 • DREPTUL LA RESTRICȚIONAREA DATELOR PRELUCRATE - va permite obținerea restricționarii procesarii datelor dvs. personale in anumite cazuri (de exemplu, atunci cand contestați exactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioada care sa ne permita sa verificam o astfel de exactitate);
 • DREPTUL DE A OBIECTA – va permite sa va opuneți prelucrarii in continuare a datelor dvs. personale in condițiile și limitele stabilite de lege;
 • DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR - va permite sa primiți datele personale referitoare la dvs. pe care ni le-ați furnizat, intr-un format structurat, utilizat in format electronic sau sa transmiteți aceste date altui operator de date.

4. PRELUCRARE

4.1 SCOPURILE ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL iN BAZA CONSIMȚAMANTULUI OBȚINUT

horeca-bucuresti.ro va prelucra datele dvs. in mod legal, echitabil și transparent; scopurile in care urmeaza sa folosim aceste date fiind bine determinate, mai exact in vederea pregatirii si oferirii serviciilor pe care le solicitați de la noi.
Printre altele, datele dvs. vor fi prelucrate in vederea comunicarii prin e-mail, corespondența, telefonic, video sau prin orice alt mijloc de comunicare prin care se vor transmite raspunsurile la solicitarile dvs. din cadrul colaborarii sau potențialei colaborari cu horeca-bucuresti.ro. in acest caz prelucrarea datelor cu caracter personal va avea la baza interesul legitim in vederea oferirii serviciilor noastre in funcție de aria de practica sau relația contractuala.
Categoriile de date prelucrate in acest context sunt, in general, numele, prenumele, adresa de e-mail, telefonul, faxul, adresa, datele de identificare, precum și alte date cu caracter personal furnizate catre horeca-bucuresti.ro, de obicei de dvs., in vederea indeplinirii scopurilor sus-menționate.
horeca-bucuresti.ro va solicita furnizarea tuturor categoriilor de date cu caracter personal, exclusiv in scopurile sus- menționate, in vederea desfașurarii activitații noastre curente și in vederea prestarii serviciilor noastre.

4.2 DEZVALUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ca regula datele dvs. personale nu vor fi dezvaluite unor terțe parți.

4.3 DURATA STOCARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dvs. personale vor fi vor fi pastrate atat timp cat este necesar pentru atingerea scopului prelucrarii acestora.

5. DIVERSE

Aceasta politica de confidențialitate este in vigoare la data de 10 mai 2018.
Aceasta politica de confidențialitate poate fi actualizata din cand in cand. in ziua in care va fi efectuata actualizarea, pe site-ul wart.ro va aparea o fereastra de pop-up care va conține link-ul ce va trimite catre modificarile politicii de prelucrare a datelor horeca-bucuresti.ro.
De asemenea, va informam ca aveți dreptul de a inainta o plangere catre Autoritate Naționala de Supraveghere a Protecției Datelor din Romania, in cazul in care considerați ca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal incalca legile aplicabile.